مجله علم سنجی کاسپین- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیرمسئول: دکتر مینا مطلب نژاد
استاد دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
mmotallebnejad@yahoo.com

سردبیر: دکتر مهدی پورامیر
استاد دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل


مدیر اجرایی: دکتر موسی یمین فیروز

مدیر داخلی: سمیه اسبکیان

مشاور آماری: همت اله قلی نیا آهنگر

ویراستــار فـارســی: دکتر حسن مقدس زاده، عیسی محمدی فیروزجائی، حسین نورانی
ویراستــار انگلیسـی : ریحانه براری
صفحه‌آرایی و تنظیم : سمیه اسبکیان

 

                                              اعضای هیئت تحریریه
دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم
دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
دکتر فریده عصاره
استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر سید جواد قاضی میر سعید
دانشیار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
Head1ib@tums.ac.ir
دکتر حمزه علی نورمحمدی
استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شاهد تهران

 
nourmohammadi.h@gmail.com
دکتر محسن حاجی زین العابدینی
استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر محمدحسن زاده
دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر موسی یمین فیروز
استادیار،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
yaminfirooz@mubabol.ac.ir
دکتر حسن مقدس زاده
گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز
moghadas@ricest.ac.ir
دکتر حسین وکیلی مفرد
استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

 
دکتر عبدالرسول خسروی
دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
khosravi2422@gmail.com
دکتر مهدی پورامیر
استاد، گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر سید مظفر ربیعی
دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
دکتر آرام تیرگر
دانشیار، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل
a_tirgar@yahoo.com
دکتر امراله مصطفی زاده
دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی بابل
amrolah65@yahoo.com
دکتر مصطفی جوانیان
استادیار، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی بابل
mjavanian@gmail.com
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد، گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر محمدعلی جهانی تیجی
دانشیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
دکتر پرویز اولیا
استاد، گروه میکروب شناسی، دانشگاه شاهد تهران
owlia@shahed.ac.ir
دکتر پیام کبیری
استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران
kabiri@razi.tums.ac.ir
دکتر افشین موسوی چلک
استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور رامسر
mousaviaf@gmail.com
دکتر علی حبیب زاده بیژنی
استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل
alibijani@yahoo.com
دکتر حیدر مختاری
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه پیام نور گلستان
دکتر حسن صیامیان
استادیار، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علم سنجی کاسپین:
http://cjs.mubabol.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب