مجله علم سنجی کاسپین- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیرمسئول: دکتر مینا مطلب نژاد
استاد دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
mmotallebnejadyahoo.com

سردبیر: دکتر مهدی پورامیر
استاد دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل


مدیر اجرایی: دکتر موسی یمین فیروز

مدیر داخلی: سمیه اسبکیان

مشاور آماری: همت اله قلی نیا آهنگر

ویراستــار فـارســی: دکتر حسن مقدس زاده، عیسی محمدی فیروزجائی، حسین نورانی
ویراستــار انگلیسـی : ریحانه براری
صفحه‌آرایی و تنظیم : سمیه اسبکیان

 

                                              اعضای هیئت تحریریه
دکتر زهره زاهدی
پژوهشگر مرکز مطالعات علوم و فناوری دانشگاه لایدن، هلند
z.zahedi.2cwts.leidenuniv.nl
دکتر ایمان تهمتن
دانشکده علوم اطلاعات، دانشگاه تنسی، ناکسویل، TN، USA
Researcher ID: 7753
دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم
دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
دکتر فریده عصاره
استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر سید جواد قاضی میر سعید
دانشیار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
Head1ibtums.ac.ir
دکتر حمزه علی نورمحمدی
استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شاهد تهران

 
nourmohammadi.hgmail.com
دکتر محسن حاجی زین العابدینی
استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر محمدحسن زاده
دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر موسی یمین فیروز
استادیار،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
yaminfiroozmubabol.ac.ir
دکتر حسن مقدس زاده
گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز
moghadasricest.ac.ir
دکتر حسین وکیلی مفرد
استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

 
دکتر عبدالرسول خسروی
دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
khosravi2422gmail.com
دکتر مهدی پورامیر
استاد، گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر سید مظفر ربیعی
دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
دکتر آرام تیرگر
دانشیار، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل
a_tirgaryahoo.com
دکتر امراله مصطفی زاده
دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی بابل
amrolah65yahoo.com
دکتر مصطفی جوانیان
استادیار، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی بابل
mjavaniangmail.com
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد، گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر محمدعلی جهانی تیجی
دانشیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
دکتر پرویز اولیا
استاد، گروه میکروب شناسی، دانشگاه شاهد تهران
owliashahed.ac.ir
دکتر پیام کبیری
استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران
kabirirazi.tums.ac.ir
دکتر افشین موسوی چلک
استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور رامسر
mousaviafgmail.com
دکتر علی حبیب زاده بیژنی
استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل
alibijaniyahoo.com
دکتر حیدر مختاری
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه پیام نور گلستان
دکتر حسن صیامیان
دانشیار، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علم سنجی کاسپین:
http://cjs.mubabol.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب